Suomen UNESCO-toimikunta

UNESCOn perussäännössä jäsenvaltioita velvoitetaan perustamaan kansallinen toimikunta, jossa ovat edustettuina hallitus ja tärkeimmät kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin alaan kuuluvia kysymyksiä harrastavat kansalliset yhteisöt. Kansalliset UNESCO-toimikunnat muodostavat koko maailman kattavan ainutlaatuisen yhteistyöverkoston.

Suomeen perustettiin oma UNESCO-toimikunta vuonna 1957 kansalliseksi neuvoa antavaksi asiantuntijatoimikunnaksi ja yhteistoimintaelimeksi. Valtioneuvosto kutsuu Suomen UNESCO-toimikuntaan puheenjohtajan ja lisäksi enintään yksitoista muuta jäsentä, joiden tulee edustaa UNESCOn toiminnan eri aloja. Jäsenten lisäksi opetusministeriö kutsuu toimikuntaan, sitä ensin kuultuaan, tarvittavan määrän asiantuntijoita. Toimikunnan toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön edustajilla on oikeus olla toimikunnan kokouksissa läsnä ja heillä on niissä puhevalta.

Kansallinen toimikunta on neuvoa-antava ja yhteistyöelin suhteessa UNESCOon, valtioneuvostoon ja opetusministeriöön. Toimikunnan tehtävät on lueteltu Suomen UNESCO-toimikunnasta annetussa asetuksessa:

UNESCO-toimikunnan tulee antaa opetusministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja ja tehdä aloitteita asioista, jotka koskevat:

1. toimenpiteitä, jotka aiheutuvat UNESCOn yleiskokousten ja hallintoelinten sekä UNESCOn järjestämien kansainvälisten kokousten ja neuvottelujen päätöksistä ja suosituksista Suomessa;

2. UNESCOn toimintaan liittyviä muita laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä;

3. Suomen edustusta UNESCOn yleiskokouksissa ja hallintoelimissä sekä sen järjestämissä kokouksissa ja neuvotteluissa;

4. Muita UNESCOn toimialoja koskevia kansainvälisen yhteistyön kysymyksiä, jotka opetusministeriö määrää toimikunnan käsiteltäviksi; sekä

5. UNESCOn päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.

Suomen UNESCO-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetusministeriö. Maailmanperintöasiat jakautuvat Suomessa kahden ministeriön toimialaan. Opetusministeriö vastaa kulttuuriperintökohteita koskevasta valmistelusta, ympäristöministeriö luonnonperinnöstä. Yhdistelmäkohteista ja kulttuurimaisemasta ministeriöt vastaavat yhdessä.