Happamoituminen

Happamoituminen aiheutuu kun rannikon rikkipitoinen maaperä kohtaa happaman maaperän, jolloin muodostuu rikkioksidia, joka sitten valuu mereen vesistöjen kautta. Happamoituminen tapahtuu luonnollisesta syystä maankohoamisen seurauksena, mutta se voimistuu maanviljelyn ja metsätalouden vuoksi kun maastoa ojitetaan. Veden happamuusasteen pienentyminen vaikuttaa kasvillisuuteen ja eläimistöön negatiivisesti. Kun happamoitumiseen yhdistyy korkeita metallipitoisuuksia, negatiivinen vaikutus luontoon lisääntyy.


Kuva 1: Rikkibakteerien aiheuttama happamoitunut pohja


Kuva 2: Merenpohja johon rikki on vaikuttanut

Lähteet

Sedin, A (2002). Ympäristökatsastus - Merenkurkun merialueen tila. Merenkurkun ympäristö, Vaasa.