Ympäristömyrkyt

Ympäristömyrkyt, kuten myrkylliset orgaaniset aineet, raskasmetallit, radioaktiiviset aineet, syntyvät lähinnä ihmisen toiminnasta. Ympäristömyrkyt ovat hyvin vaarallisia, sillä ne ovat hyvin pitkäaikaisia ja siirtyvät ravinnon mukana helposti eliöihin. Myrkyt varastoituvat biologisiin järjestelmiin ja voivat siirtyä eliöstä toiseen. Mitä ylemmäs ravintoketjussa ne etenevät, sitä suuremmaksi myrkkypitoisuudet eliöissä kasvavat, mikä taas johtaa siihen että suurilla petoeläimillä, kuten hylkeillä ja merikotkilla, saattaa olla hyvinkin korkeita myrkkypitoisuuksia. Tätä ilmiötä kutsutaan bioakkumulaatioksi eli biokertymiseksi. Eliöihin varastoituvilla myrkyillä voi olla negatiivisia vaikutuksia lisääntymiskykyyn ja kehitykseen ja ne saattavat myös aiheuttaa sairauksia. Mm. lyijy, elohopea, DDT ja ja PCB ovat ympäristömyrkkyjä.

Kuva: Akku merenpohjalla

Lähteet

Lundberg, C. et al (2012). Pohjoisen Itämeren vedenalainen luonto : Asioita, jotka tulee ottaa huomioon rannikko- ja merialueiden suunnittelussa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki.

Sedin, A (2002). Ympäristökatsastus - Merenkurkun merialueen tila. Merenkurkun ympäristö, Vaasa.