Samrådsgruppen för Höga Kusten/Kvarkens skärgård

Ansvarig instans: Forststyrelsen och Länsstyrelsen i Västernorrland

Samrådsgruppen för Höga Kusten - Kvarkens skärgård höll sitt första möte 18.1.2008. Gruppen bildades för att sköta gemensamma förvaltningsärenden och att främja samarbetet mellan världsarvets två delar.

Samrådsgruppens uppgifter

 • Koordinera rapporteringen till Unesco vart sjätte år
 • Koordinera framtagande och uppdaterande av förvaltnings- och utvecklingsplaner
 • Skapa och stärka en gemensam identitet
 • Behandla gemensamma projekt
 • Följa med och delta i det nordiska världsarvssamarbetet
 • Vara informerad om övriga gränsöverskrivande världsarv

Samrådsgruppens medlemmar

Gruppen har minst fyra medlemmar från vart land. Medlemmarna representerar förvaltande myndigheter och kommuner. Gruppen håller minst två möten per år, växelvis i båda länderna. Ordförande och sekreterare alternerar utifån aktuellt land för mötet.

Gruppen består av

 

 • Kaj Suomela (ordförande) , ersättare Ann Holm/Österbottens förbund
 • Leena Rinkineva-Kantola, ersättare vakant /Södra Österbottens NTM-central
 • Susanna Lindeman (sekreterare), ersättare Kari Hallantie Forststyrelsen
 • Rurik Ahlberg, ersättare Matias Båsk/Korsholms kommun
 • Ylva Aller (ordförande), ersättare vakant/ Länsstyrelsen Västernorrland
 • Torbjörn Engberg, ersättare Johan Uebel/Länsstyrelsen Västernorrland
 • Patrik Bylund (sekreterare), ersättare Anna Carlemalm/ Länsstyrelsen Västernorrland
 • Gudrun Sjödin, ersättare Andreas Gylling/ Kramfors kommun
 • Per Nylén, ersättare Anna-Britta Åkerlund/ Örnsköldsviks kommun
 • Ann-Sofi Backgren, ersättare Anita Ismark/Korsnäs kommun
 • Anna von Sydow/Naturvårdsverket