Finlands UNESCO-kommission

Enligt UNESCOs stadga förbinder sig medlemsstaterna att grunda en nationell kommission med företrädare för regeringen och de viktigaste nationella sammanslutningarna för frågor som hör till utbildning, forskning och kultur. För närvarande finns 190 nationella UNESCO-kommissioner, som bildar ett unikt världsomspännande samarbetsnät.

Finland fick sin UNESCO-kommission 1957. Ordföranden för UNESCO-kommissionen kallas av statsrådet. Dessutom kallar statsrådet till kommissionen högst elva andra ledamöter, som skall företräda UNESCOs olika verksamhetsområden. Undervisningsministeriet kallar, efter att ha hört kommissionen, utöver ledamöterna ett nödvändigt antal sakkunniga. Mandatperioden för UNESCO-kommissionens ordförande och ledamöter är fyra kalenderår i sänder. Representanter för undervisningsministeriet och utrikesministeriet har rätt att närvara vid kommissionens sammanträden och att yttra sig vid dem.

Kommissionen är ett rådgivande organ och ett samarbetsorgan i förhållande till UNESCO, statsrådet och undervisningsministeriet. Kommissionens uppgifter anges i andra paragrafen i den reviderade förordningen om Finlands UNESCO-kommission från 2002:

"UNESCO-kommissionen skall för undervisningsministeriet och statsrådet avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som avser:

1) åtgärder i Finland med anledning av beslut och rekommendationer av UNESCOs generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt internationella möten och rådplägningar som UNESCO anordnar;

2) andra vittgående och principiella frågor som hör till UNESCOs verksamhet,

3) Finlands representation i UNESCOs generalförsamlingar och förvaltningsorgan samt vid möten och rådplägningar som UNESCO anordnar,

4) andra frågor som gäller internationellt samarbete inom UNESCOs verksamhetsområden, vilka undervisningsministeriet hänskjutit till kommissionen, samt

5) att göra av UNESCOs syften och verksamhet kända."

Undervisningsministeriet ansvarar för UNESCO-kommissionens sekretariat