Hur skyddas världsarvet?

Vad är det som ska skyddas i världsarvet?

Ett världsarv skall enligt UNESCO ha ett ”särskilt stort universellt värde”, eller outstanding universal value (OUV), som består av tre delar: världsarvskriterier, integritet och skyddsåtgärder. Kvarkens skärgård är utsedd till världsarv på basen av det så kallade geologiska världsarvskriteriet, som i praktiken är den snabba landhöjningen och vårt steniga landskap präglat av istider. Integritet är ett mått på hur intakt världsarvet är. Integriteten är säkrad då världsarvet är väl skött, då utvecklingen av området är hållbar, och när det är tillräckligt stort för att både visa upp och bevara de unika värdena. I Kvarkens skärgård är de geologiska värdena de centrala, men både flora, fauna och kulturlandskapet är en väsentlig del av världsarvets integritet. Innan vi fick världsarvstatus måste Finland garantera att alla nödvändiga skyddsåtgärder var på plats genom lagstiftning, förvaltning och information.

Finns det några hot mot vårt världsarv?

Landhöjningen är stabil under några tusen år framöver och istidens spår i landskapet är sällsynt robusta. Det krävs omfattande exploatering eller stora naturkatastrofer för att förstöra vårt världsarv. Den globala uppvärmningen hotar inte landhöjningen i sig, men en stigande havsvattennivå kan bromsa landhöjningens nuvarande effekter i landskapet. Potentiella hot mot världsarvet är stora byggnadsprojekt, som väsentligt förändrar landhöjningslandskapet. Även en okontrollerad ökning av besökare samt olje- och giftkatastrofer till havs kan hota världsarvets biologiska och kulturella värden.

Hur skyddar vi vårt världsarv?

Redan på 1990-talet långt innan Kvarkens skärgård fick världsarvsstatus hade ca 60 % av området tagits med i nationella naturskyddsprogram och i EU:s naturskyddsnätverk Natura 2000. De naturskyddade områdena har bestämmelser, som mycket väl skyddar både geologiska formationer, djur och växter. Ungefär 40 procent av världsarvet ingår inte i naturskyddsprogram. De är i huvudsak havsområden, men där ingår även stora landområden på Replot och Björkö. Världsarvets unika värden har ett tillräckligt skydd i Finlands egen lagstiftning, som reglerar all verksamhet i hela området. Världsarvsstatusen har varken medfört ny lagstiftning eller skärpt tidigare naturskyddsbeslut.