Under ytan

Kvarkens havsmiljö är väldigt unik där salt- och sötvattensarter lever sida vid sida. Salthalten i Kvarkens brackvatten är endast 0,4 – 0,5 %. Det är mycket lågt om man jämför med de stora haven, som har en salthalt på ca 3 %. Eftersom salthalten är så pass låg som den är, har många havslevande arter sina nordligaste utbredningsområden just i Kvarken. Det är inte heller många arter som klarar av att leva under dessa speciella förhållanden och de ofta är känsliga för förändringar i vattenmiljön. Därför finns det inte lika många arter här jämfört med de stora världshaven. Överlag är Kvarkens skärgård också mycket grund med ett maximalt djup på ca 25 m.

Det är inte bara ovanför vattenytan man ser de geologiska spåren efter istiden. På havsbottnen har det också bildats moränryggar av sten och block, vilka så småningom kommer att bilda öar när de kommer upp ovanför vattenytan. På de här moränryggarna under vattnet, eller reven, växer det ofta olika alger och andra växter. Längre ut i skärgården bildar tångbälten fördelaktiga miljöer för både smådjur och fisk. Sådana här undervattensrev finns bland annat runt Norrskär.

Bild: Moränryggar under vattnet med både tång och alger, Gråsjälsgrynnorna.

Det kan också bildas sand- eller grusbankar under vattenytan. De är viktiga lekplatser för fisk men här brukar också sälar trivas. I Kvarkens skärgård är undervattensbankar inte så vanliga men de finns vid Norrskär, och antagligen också vid Utgrynnan-Storkallan och Snipansgrund-Medelkallan.

Källor

Forststyrelsen. 2010. Skötsel- och användningsplan för Kvarkens yttre skärgård, förslag.

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa

Airaksinen O., Karttunen K. (red.), 1999. Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna, svensk översättning (Åhman M. och Stenberg M.) av den finska utgåvan Natura 2000 – luontotyyppiopas, Finlands miljöcentral, Ympäristöopas 46, 194 s. 2001.