Växtlighet

Det är inte bara på land som vegetationen breder ut sig. Under vattenytan kan man hitta allt från små alger till större kärlväxter. Beroende på hurudan botten och hur salt vattnet är, ser växtligheten ganska olika ut. Undervattensvegetationen är viktig eftersom den syresätter vattnet och binder upp bottenslam, vilket förhindrar att vattnet blir grumligt. Vidare motverkar växtligheten att bottnarna eroderas, samt binder upp näring och tungmetaller, vilket gör att de fungerar som filter för de näringsämnen som rinner ut i havet från land. Växtklädda bottnar är även viktiga uppväxtmiljöer för fisk, eftersom de erbjuder skydd och näring.

Bild 1: Tarmalg (Ulva sp)

Bild 2: Kärlväxter, Slinga (Myriophyllum sp.)

Bottnar delas generellt upp i hårda bottnar och mjuka bottnar. Hårdna bottnar består av fast bergrund, sten, eller klippa, medan en mjuk botten består av lera, gyttja eller sand. Hårdna bottnat hittas oftast i den yttre skärgården där vågornas kraft spolar bort sedimenten. Mjuka bottnar hittar man däremot i skyddade miljöer, såsom vikar och i den inre skärgården, där sedimenten inte lika lätt sköljs bort av vattenrörelser. Bottnarna kan även delas upp i grunda och djupa bottnar, eller i ljusa och mörka bottnar, vilket bestäms av hur långt solljuset når ner. På platser där solljuset når ner till botten kan man hitta kärlväxter, medan det på mörka bottnar lever endast bottendjur.

Bild 3: Trådalger på hård botten

Bild 4: Borstnate (Stuckenia pectinata) på mjuk botten  

Källor:

Forststyrelsen. 2010. Skötsel- och användningsplan för Kvarkens yttre skärgård, förslag

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Lampinen R., Lahti T., Heikkinen M. 2012. Växtatlas 2011. Helsingfors Universitet och Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors. http://www.luomus.fi/vaxtatlas (besöksdatum 18.10.2012)

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa

Snickars M., Ek M. 2012. Organismsamhällen på havets botten. Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland, Helsingfors.